Informacje RODO

Informacja dla osoby, której dane osobowe są zbierane od tej osoby

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, zwane dalej RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOUL-KOZAK Mariusz Kozak, ul. Szeroka 3, Franciszków, 21 – 040 Świdnik, tel.: 605832182, e-mail: m.kozak@soul-kozak.com

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- niezbędnym do wykonania umowy z Administratorem danych, której Pan/Pani jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacjach, gdy nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także – gdy występują sytuacje określone w RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6) W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, aby możliwe było wykonanie zawartej z Administratorem umowy.

8) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie dochodziło do profilowania.

9) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Sklep internetowy Shoper.pl