Regulamin promocji

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady przeprowadzania akcji promocyjnych przez SOUL-KOZAK Mariusz Kozak z siedzibą w Świdniku, 21-040 Franciszków ul. Szeroka 3, NIP: 712-261-63-26, (zwaną dalej „SOUL-KOZAK lub „Organizatorem”).

1. Akcje promocyjne przeprowadzane przez SOUL-KOZAK mogą w szczególności polegać na:

a) promocji cenowej – tj. obniżeniu ceny wszystkich lub określonej kategorii produktów znajdujących się w ofercie handlowej SOUL-KOZAK w okresie obowiązywania akcji promocyjnej;
b) promocji dotyczącej kosztów dostawy – tj. pokryciu przez Organizatora całości lub części kosztów dostawy towarów o określonej wartości zakupionych w trakcie trwania akcji promocyjnej;
c) przyznaniu, po spełnieniu pewnych warunków lub bezwarunkowo, kodu rabatowego na kolejne zakupy w SOUL-KOZAK.

2. Promocje będą organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnianych komunikatami podawanymi na stronie internetowej www.soul-kozak.com, przesłanymi za pomocą e-maila lub opublikowanymi w innej formie. W przypadku gdy formuła akcji promocyjnej odbiega od zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jej warunki będą opublikowane w odrębnym regulaminie.

3. Komunikat o akcji promocyjnej może określać w szczególności jej istotę, warunki uczestnictwa, czas jej trwania, zasięg terytorialny oraz grupę klientów SOUL-KOZAK, do której jest skierowana.

4. Każda akcja promocyjna posiada ramy czasowe podane w komunikacie o jej ogłoszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej w każdym czasie.

5. Przystąpić do akcji promocyjnej można w każdym czasie jej trwania.

6. Udział w akcji promocyjnej jest bezpłatny i dobrowolny.

7. W akcji promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące warunki:

a) posiada konto klienta w systemie sprzedażowym SOUL-KOZAK
b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w pełni jego postanowienia;
c) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze, do którego akcja promocyjna jest skierowana, w przypadku, gdy zasięg terytorialny promocji jest ograniczony;
d) należy do grupy klientów SOUL-KOZAK, do których akcja promocyjna jest skierowana, jeżeli promocja dotyczy jednie określonej kategorii klientów;
e) Uczestnik spełnił wszystkie warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej wskazane w komunikacie o jej ogłoszeniu oraz niniejszym Regulaminie;
f) zawarcie przez SOUL-KOZAK z Uczestnikiem umowy sprzedaży lub dostawy towarów oferowanych do sprzedaży przez SOUL-KOZAK oraz wykonanie tych umów nie jest zabronione przez przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego.

8. O ile komunikat o akcji promocyjnej nie stanowi inaczej, w akcji promocyjnej mogą wziąć udział klienci składający zamówienia w każdej możliwej formie.

9. Jeżeli Uczestnik otrzymał kod rabatowy na kolejne zakupy w SOUL-KOZAK, termin ważności kuponu oraz zasady jego realizacji będą określone w komunikacie o ogłoszeniu promocji.

10. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą ani z innymi rabatami, w szczególności indywidualnie ustalonymi, o ile szczegółowe warunki danej akcji promocyjnej nie stanowią inaczej.

11. Promocja cenowa nie obejmuje kosztów transportu, chyba że z treści informacji o jej ogłoszeniu wynika co innego.

12. Sprzedaż towarów przez SOUL-KOZAK objętych akcją promocyjną następuje na warunkach zamieszczonych na stronie internetowej SOUL-KOZAK: www.soul-kozak.com chyba, że współpraca handlowa realizowana jest w oparciu o indywidualnie ustalone warunki wyraźnie zaakceptowane przez SOUL-KOZAK w formie pisemnej.

13. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią komunikatu o ogłoszeniu akcji promocyjnej oraz niniejszego Regulaminu, oraz ich akceptacją.

14. W zakresie prawem dozwolonym, stosunek prawny wynikający z niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu oraz warunków danej akcji promocyjnej z ważnych powodów, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników tej akcji promocyjnej. Wszelkie dokonane modyfikacje postanowień Regulaminu będzie zawierał odpowiedni Załącznik do niniejszego Regulaminu, który stanowić będzie integralną część niniejszego Regulaminu.

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej SOUL-KOZAK: www.soul-kozak.com.